Pon-pt: 9:30-16:00
Sob-nd: 10:00-15:00

Twój koszyk jest pusty!

Warunki gwarancji

Pkt. I

Producent (dalej: Gwarant) udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem, że zostaną one zamontowane oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Pkt. II

Okres gwarancji obejmuje 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego towaru (tj. data odbioru osobistego, data przyjęcia przesylki od firmy transportowej). Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego elementu (wyrobu), licząc od dnia otrzymania elementu/wyrobu do dnia wykonania naprawy. Okres ten będzie potwierdzony w odpowiednim dokumencie potwierdzającym dokonanie naprawy.

Pkt. III

Wszelkie zgloszenia reklamacyjne należy składać mailowo na adres: sportstyle.org@gmail.com lub pisemnie w miejscu zakupu towaru oraz przedstawić potwierdzenie zakupu lub numer zamówienia z potwierdzenia zakupu.

Pkt. IV

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie jak najkrótszym terminie w uzgodnieniu z Kupującym, nie dłuższym niż 60 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego niemożliwe było przeprowadzenie jakichkolwiek czynności (oględziny, naprawa, wymiana) w tym terminie - zwłoka w załatwieniu reklamacji po stronie Gwaranta nie zachodzi.

Pkt. V

W okresie gwarancyjnym Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu w przypadku wystąpienia wad ukrytych ujawnionych w czasie eksploatacji.

Pkt. VI

Gwarant zobowiązuje się również do wymiany wyrobu na niewadliwy w następujących przypadkach: w razie wystąpienia w wyrobie wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia oraz w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw.

Pkt. VII

Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji ujawnionych wad ukrytych oraz sposobu ich usunięcia. W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, Kupujący zobowiazany jest do zwrotu wadliwego produktu do chwili otrzymania towaru wolnego od wad.

Pkt. VIII

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wady jawnej (usterki jakości) jest zgłoszenie jej bezwzględnie przed montażem oraz jednoczesne odstąpienie od czynności montażowych. Rozpoczęcie montażu, zamontowanie wyrobu jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego danej widocznej wady jawnej (usterki jakości), zaś wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą przez Gwaranta rozpatrywane.

Pkt. IX

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczegolności nie ponosi odpowiedzialności za:

 • usterki wyrobu nieistotne lub całkowicie niewidoczne po zamontowaniu;
 • uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane nimi wady;
 • uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze, a mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu bądź użytkowania (szkody spowodowane przez użytkownikow, zwierzęta domowe), eksploatację niezgodną z przeznaczeniem wyrobu;
 • nieprawidłowy montaż, zamontowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
 • wady powstałe wskutek niedbałości lub niewiedzy Kupującego;
 • wyroby użytkowane w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci (pomieszczenia o wilgotności >70%);
 • wyroby zamontowane w pobliżu źrodła ciepła tj. grzejnik, ogrzewanie podłogowe (minimalna odłegłość czynnika grzewczego od wyrobu wynosi 100 cm);
 • wady powstałe wskutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami;
 • czynności przewidziane do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt przez Kupujacego jak okresowa konserwacja oraz regulacja;
 • nieznaczne mogące wystąpić różnice w odcieniu i rozkładzie intensywności barw poszczególnych elementów wyrobu które są charakterystyczne dla materiału lub jego pokrycia;
 • naturalne zużycie wyrobu podczas eksploatacji w tym naturalne zmiany barwy wynikajace z upływu czasu, działania czynników atmosferycznych;
 • wadliwe działanie wyrobu, na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta i warunków eksploatacji (pożar, powódź, włamanie itp.);
 • wyrób niepełnowartościowy, którego cena została obniżona;
 • brak elementów który został zgłoszony później niż w dniu otrzymania wyrobu przez Kupujacego.

Pkt. X

W przypadku samowolnego dokonania jakichkolwiek przeróbek lub naruszenia konstrukcji wyrobu (skracanie, struganie, wykonanie dodatkowych otworów, malowanie itp.) zachodzi utrata praw wynikających z niniejszej gwarancji.

Pkt. XI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu lub będące wynikiem niemożności jego użytkowania, w tym rownież za utratę zysków, poniesione straty oraz inne szkody powypadkowe lub wynikowe. Producent nie odpowiada rownież za roszczenia wysuwane przez użytkownika w stosunku do osób trzecich.

Pkt. XII

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z załatwieniem tej reklamacji.

Pkt. XIII

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewlaściwej obsługi, montażu, konserwacji oraz innych przyczyn nie wynikających z winy Gwaranta mogą być usunięte tylko i wyłącznie na koszt Kupującego.

Pkt. XIV

Dokonanie zakupu i przyjęcie wyrobu przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.

Pkt. XV

W sprawach nie ujętych w rozdziale "Warunki gwarancji" zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pkt. XVI

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.